Welkom!

Onze Scholengroep
Scholengroep Het Plein (SHP) is een brede scholengroep voor voortgezet onderwijs die is ontstaan uit een samenwerking van zes scholen op diverse locaties in heel Eindhoven. De vestigingen van SHP zijn:

Aloysius De Roosten: mavo, determinatie onderbouw vmbo-k/g/t
Antoon Schellenscollege: vmbo-onderbouw, voorbereidend op alle leerwegen b/k/g/t
Helder havo/vwo: havo- en vwo-onderwijs voor leerlingen met ASS en/of ADHD
Praktijkschool Eindhoven: school voor praktijkonderwijs 
Sint-Joriscollege: mavo/havo/vwo
Vakcollege Eindhoven: vmbo met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Scholengroep Het Plein biedt daarmee alle vormen van regulier voortgezet onderwijs, waardoor er voor iedere leerling van 12 tot en met 18 jaar een plek op het eigen niveau te vinden is.
Scholengroep Het Plein is tevens één van de grootste aanbieders van onderwijs aan topsporters als onderdeel van de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).


Onze visie
Om in de maatschappij te kunnen slagen hebben jongeren meer nodig dan inhoudelijke kennis. Mensen moeten in de hedendaagse samenleving vaardig, competent, sociaal en creatief zijn. Daarbij moet creativiteit opgevat worden als mentale creativiteit. Het gaat om het vermogen flexibel om te gaan met nieuwe situaties, kansen te zien en deze weten te benutten. Bovendien is een leergierige en open houding van belang. Leren hoort bij het leven en betekent ontwikkeling en verandering, die zorgt voor dynamiek en vooruitgang in het leven.

De vestigingen van Scholengroep Het Plein zorgen ervoor dat leerlingen zich breed ontwikkelen tot jongeren die zelfbewust en lerend in het leven staan. Daarom zijn in het onderwijsaanbod ook onderdelen opgenomen die niet uitsluitend cognitief gericht zijn. Hierdoor ontwikkelen onze leerlingen vaardigheden die een belangrijke basis zijn voor maatschappelijk functioneren, de zogeheten 21st century skills.

De kerndirectie en de leiding van de vestigingen als ook het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel geven in hun manier van werken blijk van beheersing en toepassing van de 21st century skills. Iedere leidinggevende van de scholengroep heeft contact met partijen in de schoolomgeving en gaat betekenisvolle relaties aan met (stage)bedrijven, maatschappelijke organisaties, cultuurinstellingen, sportverenigingen en andere onderwijsinstellingen. Daardoor blijven de vestigingen zich ontwikkelen in interactie met de omgeving. De vestigingsdirecteuren en hun teamleiders stimuleren docenten om hetzelfde te doen, zodat zij steeds kunnen zorgen voor modern onderwijs, dat aansluit bij de eisen die het vervolgonderwijs en de maatschappij aan jongeren stelt.

De leerlingen op de vestigingen van de scholengroep komen niet alleen uit de regio Eindhoven, maar uit geheel Nederland. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie legt een vestiging in het onderwijsaanbod accent op het toe leiden naar vervolgopleidingen die kansen op werk in en om Eindhoven vergroten of op het doen verwerven van competenties om op een andere plek in Nederland of elders in de wereld zelfstandig en flexibel invulling te kunnen geven aan een studie of carrière.


Onze missie
De vestigingen van SHP zijn erop gericht om het onderwijs af te stemmen op de unieke kenmerken en onderwijsbehoeften van hun leerlingen. In de maatschappij van de toekomst zal het vermogen om kennis te verwerven minstens zo belangrijk zijn als het beschikken over parate kennis. Dit vraagt van leerlingen het vermogen om flexibel met kennisverwerving om te gaan en van docenten de  vaardigheid om leerlingen uit te dagen hun leren zelf vorm te geven. Vanzelfsprekend neemt socialisatie tijdens het onderwijs, maar ook daarbuiten een centrale plaats in. Daarenboven stellen de vestigingen van SHP subjectificatie centraal in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Dit leidt ons tot het onderstaande ‘mission statement’.

Mission Statement 
Scholengroep Het Plein biedt in zes vestigingen in Eindhoven alle vormen van regulier voortgezet onderwijs. Ons handelen is gebaseerd op het morele kompas van de scholengroep. In iedere school is de leerling het      hart van het onderwijs. We leren leerlingen om nu en in de toekomst actief bij te dragen aan de samenleving. We omarmen diversiteit en laten leerlingen hun drijfveren onderzoeken, talenten ontwikkelen en dromen waarmaken. De school is een kansrijke leer- en leefomgeving, waar we bouwen op de bijdragen van medewerkers, leerlingen en ouders.
 

Kerndirectie
De scholengroep wordt aangestuurd door een kerndirectie, die bestaat uit de rector en de directeur Beheer & Organisatie. De vestigingen worden door de kerndirectie ondersteund en geadviseerd op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering door stafdiensten op het gebied van administratie, communicatie, facilitaire zaken, financiën, ICT, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en veiligheid.

Rector: mw. C.I.M. Sebregts MA MSc
Directeur Beheer & Organisatie: mw. J.G.M. Derks MSc


Vereniging OMO

Scholengroep Het Plein is onderdeel van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO.

OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant en bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De doelstelling van de scholen is leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij te bieden. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit.

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan: Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl. Het jaarverslag is hier ook na te lezen.


Raad van Advies
Scholengroep Het Plein heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij de scholengroep betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen en fungeert als klankbord voor de rector en directeuren op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de vestigingen. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholengroep in de lokale en regionale gemeenschap.

Overzicht leden Raad van Advies:

dhr. drs. H.N. de Groot
dhr. M.J. Houben           
mw. E. Jeurissen-Meussen           
dhr. A. Kivits           
dhr. prof. dr. K.A.H. van Leeuwen
dhr. ir. T. Peijnenburg
drs. mw. H. de Laat

Voeding
Algemeen bestuur           
Gezondheidszorg           
Media           
Internationaal Wetenschappelijk Onderwijs           
Industrie
Hoger Onderwijs

Voor meer informatie over onze vestigingen, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) of vacatures, klik op het gewenste logo voor doorverwijzing.