Welkom!


Scholengroep Het Plein is een scholengroep voor voortgezet onderwijs in Eindhoven met zes vestigingen:

• Aloysius De Roosten
• 't Antoon Schellenscollege
• Helder havo/vwo
• Praktijkschool Eindhoven
• Sint-Joriscollege
• Vakcollege Eindhoven

Elke vestiging van de scholengroep heeft een eigen identiteit, waarbij het aanbod van de verschillende vestigingen zó op elkaar is afgestemd dat een gevarieerd en compleet onderwijsaanbod bestaat.

Scholengroep Het Plein kan daardoor voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar het juiste onderwijs verzorgen. Scholengroep Het Plein is tevens één van de grootste aanbieders van onderwijs aan topsporters als onderdeel van de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).

Visie

Om in de maatschappij te kunnen slagen hebben jongeren meer nodig dan inhoudelijke kennis. Mensen moeten in de hedendaagse samenleving vaardig, competent, sociaal en creatief zijn. Daarbij moet creativiteit opgevat worden als mentale creativiteit. Het gaat om het vermogen flexibel om te gaan met nieuwe situaties, kansen te zien en deze weten te benutten. Bovendien is een leergierige en open houding van belang. Leren hoort bij het leven en betekent ontwikkeling en verandering, die zorgt voor dynamiek en vooruitgang in het leven.

De vestigingen van Scholengroep Het Plein zorgen ervoor dat leerlingen zich breed ontwikkelen tot jongeren die zelfbewust en lerend in het leven staan. Daarom zijn in het onderwijsaanbod ook onderdelen opgenomen die niet uitsluitend cognitief gericht zijn. Hierdoor ontwikkelen onze leerlingen vaardigheden die een belangrijke basis zijn voor maatschappelijk functioneren, de zogeheten 21st century skills.

De kerndirectie en de leiding van de vestigingen als ook het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel geven in hun manier van werken blijk van beheersing en toepassing van de 21st century skills. Iedere leidinggevende van de scholengroep heeft contact met partijen in de schoolomgeving en gaat betekenisvolle relaties aan met (stage)bedrijven, maatschappelijke organisaties, cultuurinstellingen, sportverenigingen en andere onderwijsinstellingen. Daardoor blijven de vestigingen zich ontwikkelen in interactie met de omgeving. De vestigingsdirecteuren en hun teamleiders stimuleren docenten om hetzelfde te doen, zodat zij steeds kunnen zorgen voor modern onderwijs, dat aansluit bij de eisen die het vervolgonderwijs en de maatschappij aan jongeren stelt.

De leerlingen op de vestigingen van de scholengroep komen niet alleen uit de regio Eindhoven, maar uit geheel Nederland. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie legt een vestiging in het onderwijsaanbod accent op het toe leiden naar vervolgopleidingen die kansen op werk in en om Eindhoven vergroten of op het doen verwerven van competenties om op een andere plek in Nederland of elders in de wereld zelfstandig en flexibel invulling te kunnen geven aan een studie of carrière.

Missie

Scholengroep Het Plein biedt een breed onderwijsaanbod op alle niveaus van het VO, waardoor de scholengroep iedere individuele leerling een opleiding kan bieden die past bij diens toekomstperspectief. Iedere vestiging doet dat op zijn eigen wijze en legt daarbij school specifieke accenten. Dat accent kan liggen op de onderwijsinhoud waarbij techniek, sport en kunst en cultuur in het oog springen. Andere vestigingen richten zich op het bieden van extra ondersteuning om daarmee belemmerende (sociaal emotionele en/of didactische) factoren weg te nemen. Alle vestigingen van de scholengroep stemmen het onderwijs af op de unieke kenmerken en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij het maken van onderwijskundige keuzes houdt men er rekening mee dat leerlingen worden voorbereid op de maatschappij van de toekomst. Door onderwijsinhoud efficiënt aan te bieden en ondersteuning te geven waar dat nodig is, worden optimale resultaten behaald in een setting die voor leerlingen uitdagend en motiverend is.

Kerndirectie

De scholengroep wordt aangestuurd door een kerndirectie, die bestaat uit de rector en de directeur Beheer & Organisatie. De vestigingen worden door de kerndirectie ondersteund en geadviseerd op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering door stafdiensten op het gebied van administratie, communicatie, facilitaire zaken, financiën, ICT, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en veiligheid.

Rector: mw. drs. C.I.M. Sebregts
Directeur Beheer & Organisatie: mw. J.G.M. Derks MScVereniging OMO

Scholengroep Het Plein is onderdeel van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO.

OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant en bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De doelstelling van de scholen is leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij te bieden. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit.

Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan: Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl. Het jaarverslag is hier ook na te lezen.

Raad van Advies

Scholengroep Het Plein heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij de scholengroep betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen en fungeert als klankbord voor de rector en directeuren op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de vestigingen. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholengroep in de lokale en regionale gemeenschap.

Overzicht leden Raad van Advies:

drs. H.N. (Henk) de Groot
M.J. (Maarten) Houben           
mw. E. (Ellis) Jeurissen-Meussen           
A. (Albert) Kivits           
prof. dr. K.A.H. (Ton) van Leeuwen
ir. T. (Ton) Peijnenburg
mw. drs. Y. (Yvonne) Visser

Voeding
Algemeen bestuur           
Gezondheidszorg           
Media           
Internationaal Wetenschappelijk Onderwijs           
Industrie
Hoger Onderwijs

Links onder “Scholen” treft u de logo’s van alle vestigingen aan, alsmede de vacatures. De logo’s bevatten koppelingen naar de websites van de betreffende scholen.